ข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นผู้ขายสินค้าใน SELECTION

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายของท่าน

ข้าพเจ้าตกลงสมัครเป็นผู้ขายสินค้าผ่านการใช้งานเว็บไซต์ ชื่อ SELECTION

ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการได้กำหนดข้อตกลงทั่วไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และบริการดังนี้ ข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นผู้ขายสินค้านี้ (“ข้อตกลงการให้บริการ” นี้) มีผลบังคับใช้กับการใช้งานโปรแกรม ผู้ขายสินค้าผ่านการใช้งานเว็บไซต์ ชื่อ SELECTION (“โปรแกรมการจัดจำหน่าย”) ตามวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ (“บริการ”) ของ SELECTION แก่ลูกค้าของท่าน คำที่ใช้แต่ไม่ได้นิยามในข้อตกลงการให้บริการนี้ จะมีนิยามอธิบายอยู่ในข้อตกลง

คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

โปรแกรมจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ขาย

 1. โปรแกรมจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ขายที่ 1 (แบบไม่ต้องเสียเงินสมัคร ลงรายละเอียดตรงนี้ด้วย) บริษัทฯจะจัดเตรียมเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านใช้ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการ ที่พร้อมให้ท่านเสนอขายอาจไม่รวมทุกบริการของบริษัทฯ ("บริการที่พร้อมจำหน่าย") โดยปกติท่านจะได้รับบริการที่พร้อมจำหน่ายทั้งหมดเพื่อเสนอขาย ยกเว้นบริการบางประเภทของบริษัทฯ  ซึ่งท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเสนอขายหรือไม่ ท่านตกลงยินยอมว่าบริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จัดจำหน่ายได้เป็นระยะๆ
 2. โปรแกรมจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ขายที่ 2 โปรแกรมสุดยอดผู้ขาย (แบบที่ต้องเสียเงินสมัคร หรือซื้อของอัพเกรดลงรายละเอียดตรงนี้ด้วย)  โปรแกรมนี้จะจัดเตรียมเว็บไซต์ที่ครบวงจรไว้ให้ ซึ่งท่านจะเสนอขายบริการที่พร้อมจำหน่ายได้ รวมถึงเสนอแนะนำโปรแกรมการจัดจำหน่ายสินค้าให้บุคคลภายนอก

กฎระเบียบข้อตกลงต่อความมั่นคงของธุรกิจการขายสินค้าข้ามสายงาน

บริษัท สยาม ซีเล็คชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้ผู้ขายทุกท่านซื้อขายหรือให้ยืมสินค้าของตนกับผู้ขายสายงานอื่นเพราะหมายถึง “การขายสินค้าข้ามสายงาน” การกระทำเช่นนี้บริษัทถือว่า เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้แนะนำหรือผู้นำทีมในสายงานตนเองและผู้ขาย จะต้องไม่สั่งสินค้าผ่านทางผู้ขายสายงานอื่นที่ไม่ใช่แม่ทีมตนเองรวมถึงบุคคลภายนอก เช่น ร้านขายส่ง บริษัทให้ความสำคัญในรายละเอียดต่างๆ เพราะบริษัทไม่ต้องการให้เกิดการเอาเปรียบกัน หากต้องการย้ายสายงานท่านต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. ท่านต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากหัวหน้าทีมผู้แนะนำสายงานเก่าของท่าน
 2. ท่านต้องได้รับหนังสือยินยอมให้เข้าสายงานจากหัวหน้าทีมสายงานใหม่
 3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งขอย้ายสายงานและหนังสือแจ้งยินยอมให้เข้าสายงานจากหัวหน้าทีมสายงานเก่าและหัวหน้าทีมสายงานใหม่ บริษัทฯจึงจะพิจารณาและอนุมัติการย้ายสายงานของท่าน

การเปลี่ยนสายงาน

ผู้ขาย ต้องไม่ชักชวน หรือพยายามทำให้ผู้ขายของสายงานอื่น ขอย้ายสายงานมาอยู่สายงานของตนเองไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่อนุญาติให้เปลี่ยนสายงานหลังจากการสมัครสมาชิก เพราะก่อนสมัครท่านต้องตัดสินใจให้ดีด้วยตนเองว่าต้องการอยู่สายงานของใคร จะไม่สามารถย้ายในภายหลัง

ห้ามขายต่ำราคาหรือเกินราคามาตรฐาน

การขายต่ำหรือเกินกว่าราคา ทำให้สินค้าไร้คุณค่า ตัดโอกาสในการขายของสายงานอื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และทำให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหาย ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือขายราคาที่สูงกว่าบริษัทกำหนด ถือเป็นการละเมิดกฎบริษัทฯ

ไม่ขายผลิตภัณฑ์ให้ ร้านค้าส่ง หรือ เว็บไซต์ LAZADA Shopee

เนื่องจากช่องทางการจำหน่ายดังกล่าวไม่สามารถเจรจาควบคุมการขายต่ำกว่าราคาให้อยู่ในหลักเกณฑ์ของบริษัทได้

 1. − เป็นสาเหตุทำให้สินค้าเสียราคา บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ขาย ทุกท่านช่วยกันรักษาความมั่นคงของบริษัทฯ
 2. − สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ขายต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง

ห้ามแถมสินค้าหรือจัดโปรโมชันร่วมกับสินค้าอื่นก่อนได้รับอนุญาตห้ามแถมสินค้าหรือจัดโปรโมชันร่วมกับสินค้าอื่นก่อนได้รับอนุญาต

รีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้ ข้อกำหนดของ SELECTION ผู้ขายที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ SELECTION สามารถใช้ได้ทุกท่าน โดยไม่มีการหวงห้ามและขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นรีวิวของ SELECTIONตลอดไป ทั้งนี้ห้ามนำรีวิวไปแอบอ้างว่าเป็นรีวิวของสินค้าชนิดอื่น หากพบเห็นการกระทำความผิดบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านต่อไป

การใช้ภาพหรือวีดีโอจากอินฟลูเอนเซอร์

ผู้ขายทุกท่านสามารถนำภาพจากอินฟลูเอนเซอร์ที่ทางบริษัทฯจัดหามาไปใช้ได้โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นๆ ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการประกาศให้ทราบสำหรับขอบเขตในการใช้งานภาพหรือวีดีโอนั้นๆ อาทิเช่น

 1. − อาจมีการกำหนดระยะเวลาในการนำภาพหรือวีดีโอไปใช้ได้
 2. − อาจมีการห้าม Copy หรือแคปภาพหรือวีดีโอไปใช้ ทั้งจากในช่องของตัวอินฟลูเอนเซอร์เองหรือจากที่บริษัทเป็นผู้ลงข้อมูล
 3. − อาจมีการห้ามการปรับสีแต่งภาพ หรือเปลี่ยนแปลงภาพที่แตกต่างไปจากต้นแบบ
 4. − หรืออื่นๆ ที่ได้รับการตกลงกับอินฟลูเอนเซอร์

ทั้งนี้ เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์บางท่านมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจ้างและการนำภาพหรือวีดีโอไปใช้ที่แตกต่างกัน จึงทำให้การใช้ภาพหรือวีดีโอจากอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามหากมีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ทางอินฟลูเอนเซอร์สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายกับทางผู้ที่ฝ่าฝืนได้ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น

ห้าม Copy รูป แคปชั่น ที่ใช้ยิงโฆษณา FB Page IG ของผู้อื่นเด็ดขาด เพราะจะมีผลต่อการลงทุนทำ Adsโฆษณาถือเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียรายได้ยกเว้นในกรณีรูปภาพ ที่หากเป็นรีวิวกลางที่ไม่ได้ตกแต่งภาพเหมือนกัน ต่างคน ต่างก๊อปผู้อื่นมาเพื่อโปรโมท โดยไม่ได้รีวิวที่ก๊อปมาเอง และแต่งขึ้นมาใหม่

หากพบเห็นการกระทำความผิดไม่ว่ากรณีใด ทางบริษัทขอยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายหากพบการกระทำฝ่าฝืนข้อตกลงและกฎการขายสินค้าบน SELECTION ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯหรือทำให้เสียโครงสร้างราคาและตลาดในภาพรวม ทางผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่รวมค่าเสียหายอื่นๆ จากการเสียโอกาสทางการขายของผู้ขายท่านอื่น และบริษัทฯขอยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การเป็นสมาชิกของ SELECTION ทันทีและจะถูกแบล็คลิสต์จากการเป็นผู้ขายของทางบริษัทฯ

การคุ้มครองข้อมูล

ท่านอาจได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์และการใช้งานที่จำกัด โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บทต่อท้ายสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลผู้ขาย และเอกสารแนบ รวมถึงภาคผนวก ที่รวมไว้ที่นี่ ท่านรับประกันว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลลูกค้าใดๆ จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด และการไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว จะเป็นเหตุให้ต้องยุติข้อตกลงการให้บริการนี้และการเข้าร่วมโปรแกรมผู้ขายของท่านในทันที

การเข้าถึงบัญชีของลูกค้าของท่าน โดยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯอาจมอบหมายสิทธิ์ให้ท่านเข้าถึงบัญชีของลูกค้าของท่านได้ หากท่านได้รับความยินยอมจากบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯอาจกำหนดให้ท่านต้องแสดงหลักฐานความยินยอมของลูกค้าดังกล่าว

โดยท่านจะปฏิบัติต่อรายละเอียดบัญชีทั้งหมดเสมือนข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับ ท่านยินยอมที่จะคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และความปลอดภัยของบัญชีของลูกค้าของท่าน และจะจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงรายละเอียดบัญชีเพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อข้อมูลของเจ้าของบัญชี ท่านไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มรายละเอียดบัญชี ท่านรับรองและรับประกันว่าการเข้าถึงรายละเอียดบัญชีใดๆ ของท่าน จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลใดๆ ด้วย

ราคาและค่าธรรมเนียม

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ท่านรับทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับบริการที่จัดให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆ โดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

การรักษาความลับ

ท่านยินยอมว่า ท่านจะให้ความใส่ใจและใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องและจำกัดการใช้ การเปิดเผย หรือการทำซ้ำข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับของบริษัทฯ “ข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้าใดๆ คำสั่งซื้อ ชื่อโดเมน การบริการที่เจาะจง หรือข้อมูลทางการตลาด หรือข้อมูลที่ไม่ได้เป็นสาธารณะอื่นๆ ที่พบได้ในศูนย์ควบคุมระบบผู้ขายของท่าน ข้อมูลที่ปกปิดเป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่กำหนดไว้ไม่ว่าด้วยวิธีใดว่าเป็นหรือได้รับผลให้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยปราศจากการฝ่าฝืนข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ข้อมูลที่ท่านทราบก่อนที่จะเปิดเผยภายใต้ข้อตกลงนี้ข้อมูลที่ท่านทราบจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากบริษัทฯและนอกเหนือจากการฝ่าฝืนข้อผูกมัดอื่นๆ ในการปกปิดเป็นความลับ หรือที่จัดทำขึ้นโดยตัวท่านอย่างอิสระข้อผูกมัดนี้จะมีผลอีกสาม (3) ปีหลังจากที่ท่านสิ้นสุดจากการเป็นผู้ขาย

มาตรฐานตามหลักจริยธรรม

ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม นโยบายต่อต้านการให้สินบนและต่อต้านการทุจริตที่ได้เพิ่มไว้ในข้อตกลงนี้  ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่เกี่ยวข้อง และจะบังคับใช้ตามความเหมาะสม และรายงานต่อบริษัทฯทันทีหากมีการร้องขอหรือเรียกร้องด้านการเงินอย่างไม่เหมาะสมหรือข้อได้เปรียบอื่นๆ ในลักษณะใดๆ จากผู้ขาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในข้อตกลงนี้

การแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ท่านจะไม่รับรอง รับประกัน กล่าวอ้าง หรือให้คำมั่นสัญญาใดๆ อันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา คุณภาพ มูลค่า สิ่งที่รวมไว้ ความสามารถในการจัดส่ง หรือความพร้อมของบริการใดๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไข บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านอันเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

การยกเลิกสัญญา

ผลประโยชน์ที่ได้มาใดๆ อาจถูกระงับและงดชำระ หากบริษัทฯได้รับจำนวนการเรียกเก็บเงินย้อนหลังและ/หรือการขอคืนเงินเกินกว่าที่กำหนด โดยถือเป็นดุลยพินิจของ
บริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว หากบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าท่านละเมิดเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ บริษัทฯอาจยุติข้อตกลงนี้และท่านจะถูกริบผลประโยชน์ทั้งหมดที่จะได้รับ หากท่านเปิดบัญชีผู้ขายกับบริษัทฯต่อไป บัญชีเหล่านั้นจะถูก ยกเลิก และจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ท่าน บริษัทฯจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ขายที่ยุติไปแล้วขึ้นมาใหม่หลังจากเวลาหกสิบ (30) วันขึ้นไปตามปฏิทิน

ท่านจะไม่ใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทฯเป็นเจ้าของ หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากบริษัทฯ อีกทั้งจะต้องไม่ลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายกันเป็นอย่างมากหรือคล้ายกันอย่างน่าสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ และจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือคงไว้ซึ่งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตที่มีคำที่บ่งบอกถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งบริษัทฯหรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ (หรือชื่อโดเมนที่คล้ายกันซึ่งอาจสร้างความสับสนได้) ท่านจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทฯหรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของในการโฆษณาของท่าน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากบริษัทฯ นอกจากนี้ท่านยังตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯหรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของรวมถึง URL ของเว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นคำสำคัญในแคมเปญโฆษณาออนไลน์ใดๆ

ไม่มีการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือใบอนุญาตให้กับท่านโดยข้อตกลงการให้บริการนี้

คำจำกัดความ

“รายการสินค้าและราคา” คือรายการของสินค้าและบริการที่พร้อมจำหน่ายภายในโปรแกรมจัดจำหน่ายสินค้าครบวงจรแผนพื้นฐานที่ 1 และโปรแกรมจัดจำหน่ายสินค้าครบวงจรแผนพื้นฐานที่ 2 ของท่าน พร้อมด้วยต้นทุนและช่วงราคาค้าปลีกของท่าน

ระบบควบคุมผู้ขาย คือสถานที่ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยภายในบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยที่ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ ดูสินค้าและบริการที่พร้อมจำหน่าย เลือกใช้งานบริการทางการตลาด หรือควบคุมและจัดการโปรแกรมผู้ขายของท่านได้

การชำระค่าบริการ

บริษัทฯจะรับการชำระเงินโดยตรงและจะจ่ายผลประโยชน์ให้ท่านตามข้อตกลงบริษัทฯจะรับการชำระเงินโดยตรงและจะจ่ายผลประโยชน์ให้ท่านตามข้อตกลง และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงินกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในทุกกรณี หากภายหลังบริษัทฯ ตรวจพบจะถือว่าท่านเป็นผู้ขายที่ทำธุรกรรมที่ฉ้อโกง

การทำธุรกรรมที่ฉ้อโกง

ท่านตกลงยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทฯเต็มจำนวนสำหรับหนี้สิน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสีย (รวมถึงความสูญเสียทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียชื่อเสียงและดอกเบี้ยทั้งหมด ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย (คำนวณตามพื้นฐานการจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวน) ตลอดจนต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านวิชาชีพอื่นๆ ทั้งหมด) อันเป็นผลหรือเกิดแก่บริษัทฯซึ่งเกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่บริษัทฯดำเนินการในนามของท่านซึ่งมีลักษณะเป็นการฉ้อโกง การทำธุรกรรมที่ฉ้อโกงเหล่านี้อาจส่งผลตั้งแต่ ซึ่งไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือขั้นตอนการโอนย้าย หรือจากการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยหรือที่ใช้งานในทางที่ผิด

สถานะผู้ขาย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำธุรกรรม (ลูกค้า)-ผู้ขายบน SELECTION ท่านจะทำหน้าที่เป็น ‘ตัวแทนแนะนำสินค้า’ ‘ตัวแทนขาย’ และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านกระทำการใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตการเป็นตัวแทนนี้โดยจะถือว่าอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของท่าน

ตัวแทนแนะนำสินค้า

ท่านจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนแนะนำสินค้าในนามของ SELECTION เมื่อลูกค้าของท่านซื้อบริการที่ท่านเสนอขาย นอกจากนี้ ท่านยังตกลงยินยอมดังต่อไปนี้ ไม่มีอำนาจในการผูกมัด ท่านไม่มีอำนาจและจะไม่อ้างตนหรืออนุญาตให้บุคคลใดอ้างตนหรือทำให้เข้าใจว่าท่านได้รับอำนาจในการผูกมัดบริษัทฯไม่ว่าในทางใด และจะไม่กระทำการใดที่อาจมีเหตุผลให้เข้าใจว่าท่านได้รับอำนาจดังกล่าว ไม่มีอำนาจในการทำสัญญาหรือเจรจาต่อรอง ท่านจะไม่ทำสัญญาหรือเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาหรือให้คำมั่นสัญญาใดๆ หรือสร้างภาระผูกพันแก่และในนามของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อจัดหาบริการหรือราคาค่าบริการเหล่านั้น และจะไม่เจรจาต่อรองเงื่อนไขใดๆ เพื่อจัดหาสินค้าบริการกับลูกค้าของ SELECTION และมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อจำกัดของอำนาจ ท่านจะเปิดเผยให้ผู้ลูกค้าของ SELECTION แต่ละรายทราบว่าท่านเป็นตัวแทนแนะนำสินค้าของบริษัทฯ และท่านไม่มีอำนาจหรือความสามารถที่จะเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงบริการหรือเงื่อนไขของบริการหรือเข้าร่วมทำสัญญาใดๆ ในนามของบริษัทฯสำหรับบริการเหล่านั้น

ผู้ขาย

ท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายบน SELECTION  เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการบน SELECTION ที่ท่านเสนอขายและลูกค้าตกลงซื้อสินค้าและบริการเหล่านั้น ในฐานะดังกล่าว ท่านได้รับอนุญาตให้เสนอขายสินค้าบริการของ SELECTIONในราคาที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ ยังตกลงยินยอมดังต่อไปนี้ ท่านจะทำสัญญากับลูกค้าของตัวแทนในนามของ
บริษัทฯเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ SELECTION กำหนด และสินค้า บริการที่ท่านเสนอขายในนามของบริษัทฯจะอยูในช่วงราคาขายปลีกที่ SELECTION กำหนด

ท่านตกลงยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวนแก่บริษัทฯสำหรับหนี้สิน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสีย (รวมถึงความสูญเสียทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียชื่อเสียงและดอกเบี้ยทั้งหมด ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย (คำนวณตามพื้นฐานการจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวน) ตลอดจนต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านวิชาชีพอื่นๆ ทั้งหมด) อันเป็นผลหรือเกิดแก่บริษัทฯซึ่งเกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคำกล่าวอ้างใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อบริษัทฯเนื่องจากสิ่งที่ท่านกระทำหรือละเว้นที่จะกระทำในฐานะตัวแทนแนะนำสินค้าหรือตัวแทนขาย

การสนับสนุนลูกค้า

โดยปกติ บริษัทฯจะให้บริการสนับสนุนลูกค้าแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงลูกค้าของท่านสำหรับการบริการที่ท่านเสนอขาย

การเปิดบัญชีผู้รับเงิน

ข้อมูลบัญชีผู้รับเงิน ท่านอาจต้องแจ้งข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี หรือยืนยันถึงอัตลักษณ์ของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ได้ระบุไว้ในข้อมูลติดต่อหรือในส่วนของการชำระเงินของบัญชีผู้รับเงินในระหว่างการตั้งค่า ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯ ไว้ในที่นี้ในการดำเนินการและบันทึกรายการบัญชีเงินฝากที่ท่านกำหนดไว้

ท่านรับทราบและยอมรับว่าการจ่ายผลประโยชน์อาจใช้เวลา 1-7 วันทำการจึงจะมีการบันทึกในบัญชีรับโอนเงินเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับช่องทางการจ่ายผลประโยชน์

การปฏิเสธการชำระเงิน

ในกรณีที่ประสบปัญหาการปฏิเสธการชำระเงินอันเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าของท่านบ่อยครั้ง บริษัทฯ มีสิทธิแจ้งให้ท่านเข้าดำเนินการชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวกับทางบริษัทฯ หากภายหลังบริษัทฯ พบว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะชะลอการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ท่าน จนกว่าท่านจะเข้าดำเนินการชี้แจ้งประเด็นกับทางบริษัทฯ

บริการด้านการตลาด

บริษัทฯ (และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ) จะไม่ทำการตลาดสำหรับบริการที่มีแบรนด์ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ) อาจทำการตลาดสำหรับบริการที่มีแบรนด์ของท่านให้แก่ลูกค้าของท่าน ในบางครั้ง บริษัทฯอาจทำการบริการด้านการตลาดที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้กับท่าน การบริการด้านการตลาดอาจรวมถึงส่วนลด โปรโมชัน บริการขายทางโทรศัพท์ อีเมล บริการการตลาดทางอีเมล และ/หรือบริการการโฆษณาออนไลน์ (แยกเรียกว่า และรวมเรียกว่า “การบริการด้านการตลาด”) การบริการด้านการตลาดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริการด้านการตลาดจะเปิดช่องทางให้ท่านเลือกที่จะเข้าร่วมได้ ท่านรับทราบและยินยอมว่า

 1. (1) การบริการด้านการตลาดมีไว้เพื่อการอำนวยความสะดวกเท่านั้น และบริษัทฯไม่รับรองหรือรับประกันสิ่งที่กล่าวถึง
 2. (2) บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้บริการด้านการตลาดไม่ว่าในแง่ใดได้ตลอดเวลา
 3. (3) หากท่านเลือกรับบริการด้านการตลาด ท่านอาจต้องรอเป็นเวลาสิบ (7) วันทำการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของท่านมีผลใช้งาน
 4. (4) ทุกการบริการด้านการตลาดจะได้รับการคัดเลือกจากบริษัทฯ และท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับแต่งการบริการด้านการตลาด และ
 5. (5) การเข้าร่วมในบางการบริการด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับส่วนลดและโปรโมชันอาจเป็นการลดจำนวนผลประโยชน์ของท่าน และ/หรือส่งผลให้ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้นั้นติดลบ

แนวทางสำหรับใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

บริษัทฯไม่สามารถมอบใบอนุญาตใดให้กับท่าน เพื่อใช้ทำซ้ำหรือแสดงเครื่องหมายการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของท่าน (“เครื่องหมาย”) ที่เกี่ยวข้องกับการขายต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำกัดตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดนี้: การตลาดทางอีเมลเเบบเอ๊กเพรส, ตะกร้าสินค้าด่วน และโฟลเดอร์ไฟล์ออนไลน์ อีกทั้งบริษัทฯยังมอบใบอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ให้กับท่าน เพื่อใช้ทำซ้ำและแสดงข้อตกลงทางกฎหมายที่สงวนลิขสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอและที่จัดหาไว้ให้ในศูนย์ควบคุมผู้ขาย โดยที่ยังรวมถึงลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและท่านจะต้องไม่แก้ไขข้อตกลงและเอกสารดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องแสดงข้อสงวนสิทธิ์ไว้บนเว็บไซต์ของท่านเพื่อแสดงถึงเครื่องหมายที่ใช้และความเป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวของบริษัทฯและผู้แนะนำสมาชิกของบริษัทฯ โดยระบุไว้ดังนี้ “เครื่องหมายของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการครอบครองของตน สงวนลิขสิทธิ์” ท่านจะต้องหมั่นตรวจสอบที่ศูนย์ควบคุมผู้ขายเป็นระยะๆเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำขึ้นกับเครื่องหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องหมายการค้าที่รอดำเนินการ  จนถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว  ท่านจะต้องแก้ไขทันทีหากเครื่องหมายการค้าที่ท่านใช้งานอยู่ได้รับผลกระทบใดๆ

บริษัทฯอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับท่านนอกเหนือจากคำแนะนำทั่วไปเหล่านี้ และท่านมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายในวิธีที่บอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้อง การให้การสนับสนุน หรือการรับรองที่บริษัทฯได้มอบให้ท่านนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัทฯในฐานะผู้แนะนำ ผู้ขาย ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่า การใช้เครื่องหมายของท่านหรือเครื่องหมายใดๆ ที่บริษัทในเครือของบริษัทฯเป็นผู้ถือครองนั้นมีการละเมิดสิทธิ์หรือมีการดัดแปลงเครื่องหมายการค้า บริษัทฯอาจระงับการจ่ายผลประโยชน์จนกว่าจะมีการแก้ไขการกระทำดังกล่าว และ/หรือบริษัทฯอาจบอกเลิกบัญชีของท่านโดยทันที ทุกสิทธิ์ที่บริษัทฯไม่ได้มอบให้ท่านอย่างชัดแจ้งยังคงถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจตรวจสอบการใช้ของท่านต่อเครื่องหมายของบริษัทฯเพื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับหมวดนี้ และบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดการใช้ของท่านต่อเครื่องหมายของบริษัทฯ ท่านจะได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯก่อนที่จะใช้เครื่องหมายไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนในหมวดนี้

โซเชียลมีเดีย

ท่านอาจได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงหน้าโซเชียลมีเดียของท่านได้จากเว็บไซต์ผู้ขายของท่าน ท่านรับทราบและยินยอมว่า ท่านเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิ์ในการเชื่อมโยงหน้าโซเชียลมีเดียที่ท่านต้องการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ผู้ขายของท่าน

การชำระเงินของท่าน

สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจะกระทำขึ้นพร้อมกันกับการจ่ายผลประโยชน์ของท่าน ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งซึ่งการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยุติข้อเสนอการสร้างรายได้ได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขและการยุติการใช้งาน

หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากท่าน บริษัทฯจะยังคงมอบสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมผู้ขายต่อไปโดยอัตโนมัติอย่างไม่มีกำหนด ท่านตกลงว่า ท่านจะรับผิดชอบในการแจ้งเตือนบริษัทฯ หากท่านต้องการที่จะยุติการใช้โปรแกรมผู้ขายของท่าน การแจ้งความประสงค์ของท่านที่จะยุติการใช้งานจะต้องกระทำขึ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันออกใบเรียกเก็บเงิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าเวลาใดหรือด้วยเหตุผลใดๆ ในการระงับการเข้าใช้งานหรือใช้โปรแกรมผู้ขายของท่าน เมื่อมีการยุติการใช้งาน การบริการของลูกค้าของท่านจะถือว่าผิดสัญญากับบริษัทฯหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านหรือลูกค้าของท่านสำหรับบริการที่ได้ซื้อไป

การรับรองและการรับประกัน

ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้เพื่อจัดทำเว็บไซต์ผู้ขายของท่านนั้นเป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วน ท่านยังรับรองว่าและรับประกันว่าชื่อของเว็บไซต์ URL หรือแบรนด์อื่นๆ ของท่านกำลังถูกใช้งานโดยสุจริต และท่านไม่มีความรู้ใดๆ ว่าชื่อดังกล่าวล่วงละเมิด หรือขัดแย้งกับสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สาม หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อการค้า การจดทะเบียนของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันต่อการเชื่อมโยงประเภทใดๆ กับข้อตกลงนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่รับประกันว่าท่านอาจต้องคัดค้าน หรือได้รับความท้าทาย การลงทะเบียน หรือการใช้ชื่อโดเมนใดๆ ที่ท่านใช้ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมผู้ขายของท่าน

ท่านตกลงที่จะให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างเพียงพอแก่ลูกค้าของท่าน และติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเรื่องการจัดหาสื่อกลางแก่ลูกค้าเหล่านั้นเพื่อบอกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุง ท่านจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ SELECTION ภายใน 1-7 วันทำการ ดังนั้น SELECTION จึงอาจปรับปรุงระเบียนข้อมูลการจดทะเบียน

ท่านจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลระบุตัวตนและรายชื่อผู้ติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้ของการลงทะเบียนความเป็นส่วนตัว ที่เสนอให้ หรือที่ท่านจัดหาให้อันเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนแต่ละครั้งจะได้รับการจัดเก็บไว้ที่บริษัทฯ หรือโดยคนกลาง หรือเลือกที่จะแสดงการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนแก่ลูกค้าดังกล่าวเมื่อมีการเลือกที่จะใช้บริการความเป็นส่วนตัว

ท่านจะใช้แบรนด์ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ SELECTION หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ ซึ่งจัดหาไว้ให้ในศูนย์ควบคุมผู้ขายสำหรับการโฆษณาทั้งหมดของบริการใดๆ ที่ท่านเลือกที่จะจำหน่าย ท่านถูกห้ามไม่ให้ลบเครื่องหมายการค้า SELECTION ออกจากบริการใดๆ ของ SELECTION

ท่านจะไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายกันเป็นอย่างมากหรือคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ SELECTION หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ และจะต้องไม่จดทะเบียนหรือคงไว้ซึ่งชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตที่มีคำที่บ่งบอกถึงเครื่องหมายการค้าซึ่ง SELECTIONหรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ (หรือชื่อโดเมนที่คล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนได้) ท่านจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ SELECTION หรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของในการโฆษณาของท่าน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากบริษัทฯ นอกจากนี้ท่านยังตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ SELECTION หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นคำสำคัญในแคมเปญโฆษณาออนไลน์ใดๆ

ท่านจะต้องระบุชื่อบริการข้างต้นให้ชัดเจน และใช้ชื่อเหล่านั้นเพื่ออธิบายหรืออ้างถึงสินค้าและบริการของบริษัทฯอย่างถูกต้องเท่านั้น เครื่องหมายจะต้องได้รับการทำซ้ำอย่างถูกต้องตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดนี้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตภายในศูนย์ควบคุมผู้ขาย และต้องแสดงสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายจะต้องปรากฏอย่างเด่นชัดโดยต้องอยู่ห่างจากชื่อของท่านหรือข้อความอื่นๆ เพื่อไม่ให้เห็นว่าเครื่องหมายนั้นมีท่านเป็นเจ้าของ หรือที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเครื่องหมายดังกล่าว นอกเหนือจากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับท่านนอกเหนือจากคำแนะนำทั่วไปเหล่านี้ และท่านมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายในวิธีที่บอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้อง การให้การสนับสนุน หรือการรับรองที่บริษัทฯได้มอบให้ท่านนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัทฯในฐานะผู้ขาย ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่า การใช้เครื่องหมายของท่านหรือเครื่องหมายใดๆ ที่บริษัทในเครือของ
บริษัทฯเป็นผู้ถือครองนั้นมีการละเมิดสิทธิ์หรือมีการดัดแปลงเครื่องหมายการค้า บริษัทฯอาจระงับการจ่ายค่านายหน้าจนกว่าจะมีการแก้ไขการกระทำดังกล่าว และ/หรือบริษัทฯอาจบอกเลิกบัญชีของท่านโดยทันที ทุกสิทธิ์ที่บริษัทฯไม่ได้มอบให้ท่านอย่างชัดแจ้งยังคงถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจตรวจสอบการใช้ของท่านต่อเครื่องหมายของบริษัทฯเพื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับหมวดนี้ และบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดการใช้ของท่านต่อเครื่องหมายของ
บริษัทฯ ท่านจะได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯก่อนที่จะใช้เครื่องหมายไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนในหมวดนี้ หรือในศูนย์ควบคุมผู้ขาย

คำนิยาม ราคาสินค้าพิเศษ และราคามาตรฐาน การได้รับราคาเปิดตัวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อสามารถทำเกณฑ์มาตรฐานรายได้ได้สำเร็จ ราคาปัจจุบัน ราคามาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานรายได้จะแสดงอยู่บนหน้าพักผู้ขาย หรือข้อสงวนสิทธิ์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าพักผู้ขายของเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านซื้อโปรแกรมจัดจำหน่ายสินค้าครบวงจรแผนพื้นฐานที่ 2  ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับราคาสินค้าค้าพิเศษ

บริษัทฯสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเปิดตัว  ราคาสินค้าพิเศษ ราคามาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานรายได้ได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวจะถูกโพสต์ออนไลน์ไว้บนเว็บไซต์นี้ และจะมีผลโดยทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขต่อราคาเปิดตัว ราคามาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานรายได้จะมีผลบังคับใช้เมื่อถึงเวลาที่ต้องต่ออายุโปรแกรมผู้ขายเบื้องต้นของท่าน