นโยบายของบริษัท

หัวข้อที่ 1

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.selectiontoyou.com กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน ดังนี้

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี  ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ

 1. การกระทำของท่าน
 2. ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน
 3. การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ การใช้บริการ

 1. การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

 2. ข้อจำกัด การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

 3. เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:
  1. (ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ
  2. (ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว
 4. ข้อจำกัด การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

 5. ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

 6. ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก SELECTION (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดย SELECTION หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย


หัวข้อที่ 2

คำนิยามและการตีความ 1

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้

1. จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

 1. ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
 2. ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
 4. โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
 5. รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
 6. ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ
 7. ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 8. สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของSELECTIONใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือบริการมากกว่าหนึ่งบัญชี

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจ
เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ

 1. ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว
 2. ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า
 3. รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ

 4. ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล
 5. หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของและโดยบัญชีของSELECTIONใดๆ ลูกค้า และ/หรือ บุคคลใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า


2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด: การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน            www.selectiontoyou.com หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com จะนำมาใช้บังคับ

นิยามและการตีความ 2

เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้

“ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับสิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆดังกล่าวมา

“ผู้ได้รับชดใช้ของSELECTION” หมายถึงSELECTION และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของSELECTION

“SELECTION” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง บริษัท SIAM SELECTION จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยทะเบียนเลขที่ 0105560202419 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 54/14 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

“การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่”

“เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม

”คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข , ข้อกำหนดในการซื้อขาย

“รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับSELECTIONอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่านอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับส่งของหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยSELECTION และหรือบริษัทในเครือซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.selectiontoyou.com และ  แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยSELECTIONและหรือบริษัทในเครือ ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com

“สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

“เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่

 1. มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัสโปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย
 2. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด
 3. ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่
 4. เป็นวัตถุน่ารังเกียจลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ

 5. ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

“บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และการทำงานที่เราและหรือบริษัทในเครือ จัดให้มีบน แพลตฟอร์ม

“เงื่อนไข  ข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้า ของลูกค้าและกำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com

“เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายนี้

“เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์มไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียนและเป็นของSELECTIONหรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม

“ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับSELECTION

“บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นสำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

“เงื่อนไข ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com

“ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

การตีความ

การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า

“รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้หมายถึงวันตามปฏิทินและคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือนให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่SELECTIONและบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่SELECTIONมากกว่า

นิยามและการตีความทั่วไป 3

“วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ

 “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

“ผู้ได้รับชดใช้ของ SELECTION” หมายถึง SELECTION และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของ SELECTION

“การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่

“คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

“รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับSELECTIONอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดย SELECTION ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.selectiontoyou.com และ  แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดย SELECTION ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

“การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

 “นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com

“ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายที่ได้รับการอนุญาตจากSELECTIONให้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และไม่รวมSELECTION

 “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าดังอธิบายในข้อ 2.3 และรวมถึงผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก

 “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์ม

“เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

“เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า และกำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com

 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม

 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับ SELECTION

 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้า ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

“เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน www.selectiontoyou.com

“ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

การตีความ 4

การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไข  ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ SELECTION และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ SELECTION มากกว่า

การตีความ ในข้อกำหนดนี้

“เนื้อหา” รวมถึง เสียง ลำดับเสียง เพลง ข้อความ ภาพนิ่ง รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ โปรแกรมซอฟต์แวร์ รหัสใดๆ หรือการแสดงซึ่งเสียง-ภาพอื่นๆ หรือการรวมซึ่งเสียง-ภาพ หรือสิ่งที่สัมผัสได้หรือการรวมกันซึ่งสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้าซึ่งท่านอาจดูได้จากแพลตฟอร์มของSELECTION หรือที่ได้อัพโหลดขึ้นไว้บนแพลตฟอร์มของSELECTIONและที่สามารถสร้าง จัดการ เก็บรักษา เรียกคืนมาหรือกล่าวถึงได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถ่ายทอดสดออนไลน์  และความคิดเห็น คำวิจารณ์และการตอบสนองอื่นใดของผู้ใช้ที่ได้ประกาศลงบนเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์

“บริการเนื้อหาของSELECTION” หมายถึงการดู เข้าถึงหรืออัพโหลดซึ่งเนื้อหาใดขึ้นบนแพลตฟอร์มของSELECTION

“แพลตฟอร์มของSELECTION” หมายถึง www.selectiontoyou.com และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือSELECTIONทั้งในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์หรือ อินเทอร์เน็ตโดเมนอื่นๆ ของSELECTION

“เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์” หมายถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังแพลตฟอร์มของSELECTIONโดยใช้เครื่องมือการถ่ายทอดสดของSELECTION ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ใดๆ ก็ตามของSELECTION เครื่องมือการถ่ายทอดสดของSELECTIONนั้นประกอบด้วยระบบซึ่งอนุญาตการถ่ายทอดสดตามเวลาจริงซึ่งเนื้อหาวีดีโอและเสียงจากบัญชีSELECTIONที่อนุมัติแล้วในหมวดการถ่ายทอดสดออนไลน์ของแพลตฟอร์มของSELECTION ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวสามารถดูได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของSELECTIONทุกคน

“PGC” หมายถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกใดๆ ที่ได้รับมอบหน้าที่หรือจ้างโดยSELECTIONเพื่อที่จะสร้างเนื้อหาดังกล่าว

“พรีเซนเตอร์” หมายถึง บุคคลใดที่ปรากฎตัวหรือเข้าร่วมในการถ่ายทอดสดออนไลน์ พรีเซนเตอร์รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้จัดดำเนินการเนื้อหาถ่ายทอดสดออนไลน์หรือแสดงซึ่งส่วนใดของเนื้อหาของการถ่ายทอดสดออนไลน์ “เนื้อหาที่ต้องห้าม” หมายถึงเนื้อหาใดๆ ที่

ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด หรือคู่มือการปฏิบัติหรือเอกสารใดๆ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานควบคุม  เนื้อหาต้องห้าม

ฝ่าฝืนซึ่งนโยบายทางสังคมของ SELECTION หรือ SELECTION โดยมีดุลพินิจเด็ดขาดเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มของSELECTION

“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายซึ่งใช้แพลตฟอร์มของSELECTIONในการขายสินค้าแก่ผู้ซื้อและรวมไปถึงผู้ขายบุคลลภายนอก โดยSELECTIONอาจเป็น ”ผู้ขาย” สำหรับสินค้าบางชนิด

“บริการ” หมายถึงการใช้ซึ่งบริการ ข่าวสารหรือการดำเนินการใดที่SELECTIONจัดให้มีไว้บนแพลตฟอร์มของSELECTION โดยการอ้างอิงใดๆ ถึงแพลตฟอร์มของSELECTIONในข้อกำหนดนี้ ให้หมายความรวมถึงการบริการหรือส่วนใดของการบริการด้วย เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

“ข้อกำหนด” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยข้อกำหนดจะต้องอ่านร่วมกันกับข้อกำหนดการใช้ของSELECTIONที่ www.selectiontoyou.com ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญญาระหว่างท่านและเราสำหรับการใช้แพลตฟอร์มของSELECTIONและการบริการ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับนี้กับข้อกำหนดการใช้ ให้ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ

“ผู้ขายบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายซึ่ง ตามการอนุญาตของSELECTION สามารถใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่อขายสินค้าต่อผู้ซื้อ และไม่รวมถึงSELECTION

“UGC” หมายถึง เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายและได้อัพโหลดหรือดูได้บนแพลตฟอร์มของSELECTION

“ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วคนใดๆ ของแพลตฟอร์มของSELECTION หัวข้อที่ 3

หัวข้อที่ 3

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมาย หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

2 ไม่มีการสละสิทธิ การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

3 การแยกส่วนได้  เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

4 สิทธิของบุคคลภายนอก บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

5 กฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

6 การคุ้มครองชั่วคราว เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

7 การแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

8 การแก้ไขข้อผิดพลาด  เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

9 สกุลเงิน  เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

10 ภาษา  ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11 สัญญาเบ็ดเสร็จ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

12 ผูกพันและเป็นที่สุด ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

13 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

14 การโอนสิทธิ ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

15 เหตุสุดวิสัย เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา

หัวข้อที่ 4

ข้อกำหนดการใช้บริการเกี่ยวกับเนื้อหา

ข้อกำหนดเหล่านี้ให้บังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่เข้าถึง อัพโหลดข้อมูล หรือผู้ใช้ที่ดูเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ทั่วไป  และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยมืออาชีพ เมื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของSELECTION ท่านยินยอมและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงดังต่อไปนี้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของSELECTIONใน www.selectiontoyou.com

ข้อกำหนดฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

รวมถึงการแก้ไข การปรับปรุง การอัพเดทหรือการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงข้างต้นโดยเราเป็นครั้งคราวไป

2 เราอาจแก้ไข ทบทวน อัพเดทหรือแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งข้อกำหนดนี้ไม่ว่าเวลาใด (“การแก้ไข”) การแก้ไขนั้นจะมีผลบังคับเมื่อได้ประกาศลงในแพลตฟอร์มของSELECTIONโดยไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมใด ๆ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงตามการแก้ไขดังกล่าวเมื่อมีการประกาศการแก้ไขนั้นลงบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านจะต้องทบทวนข้อกำหนดที่แก้ไขให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ ที่ www.selectiontoyou.com

3 ท่านยืนยันว่า ท่านอายุมากกว่า20 ปี และมีความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการเข้าผูกพันกับข้อกำหนดฉบับนี้หรือ

ท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มของSELECTIONและตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้และจะทำให้บุคคลผู้ใช้แพลตฟอร์มของSELECTIONปฏิบัติตามและยินยอมตามข้อกำหนดนี้

4 หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายในการเปิดบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของSELECTION หากท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ที่จะเปิดบัญชีผู้ใช้ ท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ในนามของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มหรือการบริการของSELECTIONของผู้เยาว์ หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ท่านต้องหยุดการใช้/การเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือการบริการใดๆ

 1. การใช้แพลตฟอร์มของSELECTION

1 แพลตฟอร์มของSELECTIONอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดเนื้อหา คอนเท้นท์ (UGC) ในรูปแบบของ

 1. -  ข้อคิดเห็นทั่วไปบนแพลตฟอร์มของSELECTION
 2. -  คำวิจารณ์สินค้า
 3. - การแนะนำสินค้า
 4. -  ผล “ก่อนและหลัง” ของการใช้สินค้า
 5. -  วีดีโอสั้น
 6. - ข้อแนะนำการใช้สินค้า
 7. - การถ่ายทอดสดออนไลน์ และฟีเจอร์ เครื่องมือ กลไกอื่นใดที่เรามีอยู่บนแพลตฟอร์มของSELECTION  จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของSELECTIONและเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

2 ท่านรับทราบและเข้าใจว่าเรามีแพลตฟอร์มไว้เพียงให้ผู้ใช้ได้สามารถอัพโหลดเนื้อหาขึ้นไปเท่านั้น ท่านตกลงว่าท่านได้เข้าถึงเนื้อหาภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองและการตัดสินใจใด ๆ ของท่านในการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาหรือสินค้าหรือบริการใดที่ท่านขายหรือซื้ออันเป็นผลมาจากการดูหรือเข้าถึงซึ่งเนื้อหานั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ให้บริการเนื้อหาทั้งหมด ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและต้องรับผิดซึ่งเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดหรือทำให้อยู่บนแพลตฟอร์มของSELECTIONด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมด

3 แพลตฟอร์มของSELECTIONอาจมีลิงก์สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โดยเราไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบสำหรับ เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เมื่อใช้แพลตฟอร์มของSELECTION ท่านได้ปลดเปลื้องเราโดยชัดแจ้งจากความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกของท่าน

4 เราสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าผู้ใช้คนใดจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงซึ่งการใช้ฟีเจอร์ใดๆ ที่แพลตฟอร์มของSELECTIONมีให้ (รวมไปถึงการเข้าดูเนื้อหาซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นแพลตฟอร์มของSELECTION) และห้ามไม่ให้ท่านใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านจะต้องรักษารหัสของบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้อย่างปลอดภัย ท่านอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เราหรือบุคคลภายนอกอื่นได้รับเนื่องจากการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

5 ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย หรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น ใบอนุญาตหรือการอนุมัติใด ๆ ที่ท่านอาจต้องมีไว้เพื่อแสดงการโฆษณาซึ่งสินค้า) ก่อนที่จะอัพโหลดเนื้อหาใดๆ ขึ้นบนแพลตฟอร์มของ SELECTION

เนื้อหาของท่าน

1 ท่านยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาที่ท่านส่งมา เว้นแต่กรณีที่เป็น เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ และท่านอนุญาตเรา ในสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอื่นในเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มของSELECTIONภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

2 โดยการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นบนแพลตฟอร์ม ท่านยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา หากเนื้อหามีสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ กรุณาขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาก่อนทำการอัพโหลด แบ่งปัน หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของSELECTION

3 เว้นแต่ในกรณีของเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ท่านมีสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านทั้งหมดในเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้แพลตฟอร์มของSELECTION ท่านอนุญาตให้เราได้สิทธิในการใช้ ในการทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดงและ/หรือดำเนินการซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการและธุรกิจของเรา (และบริษัทแม่ บริษัทสืบทอดและบริษัทในเครือ) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการโปรโมทและเผยแพร่ซ้ำซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของการบริการ (และงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องตามที่ระบุในนี้) ไม่ว่าในรูปแบบสื่อใดและผ่านช่องทางสื่อใด ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวใช้บังคับได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถทำการอนุญาตช่วงและโอนการอนุญาตต่อได้

4 SELECTIONมีกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาในการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่อัพโหลดขึ้นไปยังแพลตฟอร์มของSELECTION ซึ่งหมายความว่าเราเป็นเจ้าของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดใด ๆ ที่ทางท่านสร้างขึ้นและเราสามารถที่จะใช้เนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ (รวมไปถึงลบ ใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดง ดำเนินการ กระตุ้นและ/หรือสร้างรายได้จากเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์) ไม่ว่าในทางใดโดยไม่จำต้องปรึกษาท่านก่อน

โดยข้อหนดฉบับนี้ ท่านได้โอน มอบให้ และส่งมอบสิทธิทั้งหมดที่มี ความเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์และสำเนาทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบและลักษณะใดก็ตามให้แก่ SELECTION แต่เพียงผู้เดียว และให้รวมไปถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการอนุญาตและการค้าขายรวมไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการโฆษณา ท่านตกลงว่าหากมีความจำเป็น ท่านจะลงนามและส่งมอบตราสารและเอกสารที่ SELECTION อาจร้องขออย่างเหมาะสมเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการก่อตั้ง ไว้เป็นหลักฐาน บังคับใช้หรือป้องกันสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ทุกรูปแบบและลักษณะอย่างสมบูรณ์ เฉพาะตัว ถาวร และบังคับได้ทั่วโลกให้แก่ SELECTION

5 ท่านอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายของแพลตฟอร์มของ SELECTION เข้าถึงเนื้อหาของท่านผ่านแพลตฟอร์มของ SELECTION รวมถึงการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาตามที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบของแพลตฟอร์มของ SELECTION ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นการจำกัดสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นในลักษณะเช่นเดียวกัน

6 การอนุญาตของท่านข้างต้นนั้นเป็นการถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้

7 ท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดบนแพลตฟอร์มของ SELECTION นั้นจะไม่มีส่วนเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิครอบครองอื่นของบุคคลภายนอก เว้นแต่ว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่มีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับเนื้อหาดังกล่าวหรือท่านได้รับสิทธิทางกฎหมายในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวมาโดยทางอื่นและในการอนุญาตพวกเราตามข้อกำหนดฉบับนี้

8 SELECTION ไม่รับรอง หรือมีหน้าที่ใดๆต่อเนื้อหาที่อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์ม หรือการใช้บริการโดยผู้ใช้หรือผู้อนุญาตคนใด หรือต่อความเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็นใดที่แสดงอยู่ในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในทางใดก็ตามและเราปฎิเสธอย่างชัดแจ้งซึ่งความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

เนื้อหาต้องห้าม

ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลดหรือทำการอื่นใดที่จะทำให้เกดกรเข้าถึงซึ่งเนื้อหาที่ต้องห้าม โดยไม่เป็นการตัดสิทธิของหลักการทั่วไปที่กล่าวมาก่อนหน้า ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังต่อไปนี้

1 ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง เช่น เนื้อหาดูหมิ่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โหดร้าย การเปลือยกาย เพศสัมพันธ์ วิปริตทางเพศ ศิลปะลามก การลดคุณค่าทางเพศ การชักชวนค้าประเวณี ภาษาที่รุนแรง การกล่าวถึงโดยหยาบคายหรือถ้อยคำรังเกียจ หรือเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะที่รุนแรง โดยไม่คำนึงว่ามีเจตนาที่มุ่งร้ายหรือมีเจตนาที่จะก่อความรำคาญ ทำร้าย ข่มขู่หรือรบกวนบุคคลใด

2 ห้ามเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า

3 ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนการก่อการ้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

4 ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถทางร่างกาย จิตใจและความรู้สึก

5 ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนสาธารณะชนให้เข้าร่วมหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รุนแรง ขายหรือใช้สารเสพติด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือสารเสพติดอื่นๆ

6 ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง โค่นล้มหรือปลุกระดม เช่น เนื้อหาที่กระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใด หรือ รัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือกระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศหรือการทำให้ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมเสื่อมเสีย

7 ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น เกมส์ ล็อตเตอรี่ การแข่งม้า พนันกีฬา โหราศาสตร์ ภูมิพยากรณ์ การอ่านลายมือหรือชนิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการดูดวง

8 ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว

9 ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องห้ามหรือถูกสั่งห้ามตามกฎหมายใด ๆ

10 ห้ามเนื้อหาใดที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือก่อให้เกิดความสับสนในความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น

11 ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัว หรือเลียนแบบเป็นคนของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

12 ห้ามเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

13 ห้ามเนื้อหาที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องหรือสร้างความหลงผิด (เช่น เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจราคาของสินค้าที่ขายผิดไปจากความเป็นจริงและเนื้อหาที่หลอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหรือจะมาพร้อมของแถม

14 ห้ามเนื้อหาที่มีคำหรือคำที่คล้ายกับคำว่า “ดีที่สุด” “สิ่งนี้ดีที่สุด” “อันดับหนึ่ง” “พิสูจน์แล้ว” “ระดับสูง” เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

15 ห้ามซึ่งเนื้อหาที่เปรียบเทียบราคา คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าของท่านกับสินค้าอื่นโดยตรง เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติ (สำหรับผู้ขาย) ที่เกี่ยวข้อง

3 หากเนื้อหาของท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแทนบุคคล (เช่น เมื่อจะต้องมีการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินหรือบุคคล) ท่านจะต้องมีคำว่า “ห้ามเลียนแบบ” หรือ คำที่มีความหมายคล้ายกันนั้นแสดงอยู่บนเนื้อหาดังกล่าวอย่างชัดเจน

4 เราไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของSELECTION และเราจะลบเนื้อหาทั้งหมดหากมีการแจ้งอย่างถูกต้องว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะลบเนื้อหาใดโดยไม่แจ้งท่านล่วงหน้าหรือไม่ให้เหตุผลใด ๆ ในการลบแก่ท่าน

6 ท่านตกลงว่าSELECTIONจะไม่ต้องรับผิดในการดำเนินการใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางใดที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามดุลพินิจของตนในการลบเนื้อหาใด

 1. ห้ามไม่ให้ถ่ายทอดสดออนไลน์ในสถานที่ที่ละเอียดอ่อน เช่น โรงพยาบาล สุสาน สถานที่ดูแลเด็ก โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ

สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์และสิทธิครอบครองของSELECTION

1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนบนแพลตฟอร์มของSELECTION หรือข้อมูลของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของSELECTIONและการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อความ กราฟฟิก ซอฟต์แวร์ รูปถ่าย วีดีโอ เพลง เสียง และการเลือกและการจัดการและการรวบรวมซอฟต์แวร์ทั้งหมด รหัสต้นฉบับ (Source Code) และซอฟต์แวร์พื้นฐาน (โดยทั้งหมดนี้รวมกันให้เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) จะคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือของบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในกรณีที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาทั้งหมดของแพลตฟอร์มของSELECTIONได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

2 แพลตฟอร์มของSELECTION ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาหรือส่วนใดของสิ่งดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ถูกทำสำเนา ทำซ้ำ กระจาย อนุญาต โอน เผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือถูกดำเนินการไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ได้มีการอนุญาตโดยชัดแจ้งไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านจะต้องไม่แยกส่วนประกอบ แปลย้อนกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับแพลตฟอร์มของSELECTION

ข้อห้ามในการใช้แพลตฟอร์มของSELECTION

โดยข้อกำหนดฉบับนี้ SELECTIONให้สิทธิท่านในการใช้แพลตฟอร์มของSELECTIONตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้โดยเป็นสิทธิที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว ห้ามโอน และสามารถเพิกถอนได้ และท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้หากท่านใช้แพลตฟอร์มของSELECTION

ดาวน์โหลดหรือบันทึกเนื้อหาเว้นแต่ว่าท่านเห็นSELECTIONแสดงปุ่ม “ดาวน์โหลด” หรือไฮเปอร์ลิงก์ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของSELECTION คัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ แปลย้อนกลับหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือเนื้อหาใด รวมไปถึงไฟล์ ตารางหรือเอกสาร (หรือส่วนใดของสิ่งดังกล่าว) หรือระบุหรือพยายามที่จะระบุซึ่งรหัสต้นฉบับ ชุดคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน ขั้นตอนหรือเทคนิครวบรวมไว้โดยการบริการหรืองานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใด ๆ

กระจาย อนุญาต โอนหรือขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มของSELECTIONหรืองานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใด ๆ

ใช้แพลตฟอร์มของSELECTION โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา เพื่อการค้าใด ๆ หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการเจรจาหรืออำนวยความสะดวกซึ่งการโฆษณาทางการค้าใดๆ หรือการจูงใจหรือการส่งข่าวขยะ (spamming)

การเลียนแบบบุคคลหรือหน่วยงานใด หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการแสดงตัวของท่านหรือผู้เกี่ยวข้องของท่านอย่างไม่ถูกต้องต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด รวมไปถึงการทำให้เข้าใจว่าเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด ประกาศ ถ่ายโอน กระจายหรือทำให้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นใดนั้น ออกจากแพลตฟอร์มของSELECTION

ขู่ ทำร้าย สร้างความรำคาญหรือละเมิดบุคคลอื่น หรือสนับสนุนเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง ความรุนแรงหรือการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศหรืออายุ

ใช้หรือพยายามจะใช้บัญชี บริการหรือระบบของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสร้างตัวตนปลอมขึ้นบนแพลตฟอร์มของSELECTION

ใช้แพลตฟอร์มของSELECTIONในวิธีที่อาจทำให้วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มของSELECTIONด้อยค่า เช่น ขายคำวิจารณ์กับผู้ใช้คนอื่นหรือเขียนหรือจูงใจให้ทำคำวิจารณ์ที่ไม่จริง

เลี่ยงการดำเนินการภายใน (รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัย) ของแพลตฟอร์มของSELECTION (รวมไปถึงการเปลี่ยนรหัสหรืออินเตอร์เฟสของแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือการให้บริการเนื้อหาของSELECTION)

“การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเสียหาย” บนแพลตฟอร์มของSELECTION รวมไปถึงเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่น (รวมไปถึงชื่อ อีเมล์ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์)

สนับสนุนสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากบนSELECTION

อนุญาตหรือมีส่วนร่วมซึ่งพฤติกรรมฉ้อโกงใดๆ ต่อผู้ใช้ SELECTION หรือบุคคลภายนอก รวมไปถึงการใช้บอทส์หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มยอดเข้าดู ผู้ติดตามหรือการขายหรือจัดการหรือทำข้อมูลปลอม

สนับสนุนหรือให้ความสะดวกในการขายซึ่งสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก และ

อัพโหลด เผยแพร่ หรือกระจายเนื้อหาซึ่งอาจะกระทบต่อผู้ใช้รายอื่นผู้ใช้แพลตฟอร์มSELECTION การให้บริการเนื้อหาของSELECTIONหรือกู้ดวิลล์หรือชื่อเสียงของSELECTION

เราทำอย่างไรได้บ้างหากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้

ท่านตกลงว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะบังคับใช้เมื่อเนื้อหาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของSELECTION หรือการใช้การบริการนั้นฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านตกลงตามนี้โดยไม่ตัดสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของSELECTIONภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือกฎหมาย โดยมาตรการรวมถึง

1 การนำเนื้อหาออกโดยทันที

2 การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3 การระงับชั่วคราวหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของท่าน

4 ห้ามท่านเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือการใช้บริการภายในระยะเวลาหนึ่งหรือโดยถาวร

5 ดำเนินการอื่นใดต่อท่านหรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางSELECTION

6 เราอาจลบเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือระงับไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของSELECTIONไม่ว่าภายใต้เหตุผลใดรวมไปถึง

7 เมื่อเราเห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาต้องห้ามตามดุลพินิจของเราที่เป็นที่สุด

8 เมื่อเราได้รับคำขอใด ๆ จากหน่วยงานใด ๆ ให้นำเนื้อหาดังกล่าวออก

9 เมื่อเราได้รับคำร้องใด ๆ จากผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

10 ในขณะที่ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่าน ท่านตกลงให้เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของท่าน (รวมถึงการต่อหรือตัดออกหรือการแก้ไขอื่นใดซื้อเนื้อหาของท่าน) และกระจายเนื้อหาของท่าน (ไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด)โดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากท่าน และท่านยังให้ซึ่งสิทธิถาวรในการใช้ รักษา สร้างขึ้นใหม่ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงหรือเตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของเนื้อหาของท่านได้ (เปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยสิทธิดังกล่าวบังคับใช้ได้ทั่วโลก ไม่เป็นการเฉพาะตัว ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้อนุญาตช่วงได้ และโอนต่อได้

11 เมื่อท่านอัพโหลดเนื้อหาขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของSELECTION ท่านอนุญาตให้เราสามารถเปิดเผยตัวตนของท่าน (รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านได้แบ่งปันกับเราเมื่อท่านได้เปิดบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของSELECTION) แก่บุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะถูกประมวลผลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล www.selectiontoyou.com

การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เราได้รับจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และท่านตกลงที่จะป้องกัน ชดเชยและปกป้องเราและบริษัท พนักงาน กรรมการ ลูกจ้างและตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้อง ความสูญหาย ความรับผิดใดๆ หรือทั้งหมดของที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงซึ่งการบริการเนื้อหาของSELECTIONหรือแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือจากการละเมิดซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยท่าน เราสามารถเข้าควบคุมซึ่งสิ่งที่ต้องดำเนินการใดๆสำหรับการชดเชียค่าเสียหายโดยท่านและท่านจะต้องดำเนินการกับเราเพื่อให้มีการป้องกันและชดเชยความเสียหายของเราสำหรับค่าดำเนินการทางกฎหมายใดที่อาจมีขึ้นกับเรา

“ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วคนใดๆ ของแพลตฟอร์มของSELECTION

ข้อจำกัดความรับผิด

1 แพลตฟอร์มของSELECTIONและข้อมูล และ/หรือข่าวสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มของSELECTION และ/หรือการบริการจะมีอยู่ในรูปแบบ “อย่างที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน ข้อเรียกร้องหรือให้ความเห็นใดๆ โดยSELECTIONโดยการใดไม่ว่าโดยชัดเจน โดยนัยหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและ/หรือการให้บริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันของการไม่ละเมิดซึ่งสิทธิ สิทธิครอบครอง การใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป ความพอใจด้านคุณภาพหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลและ/หรือข่าวสารที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและหรือการให้บริการจะมีโดยมีวัตถุประสงค์เพียงไว้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น

2 โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ระบุมาก่อนหน้า เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของSELECTION และ/หรือการบริการหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มจะมีอยู่ สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถูกรบกวน มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย แม่นยำครบถ้วนหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดที่หากมี ก็จะได้รับการแก้ไข หรือแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้นั้นไม่มีไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา (timers) เคานเตอร์ (counters) หนอน (worms) ซอฟต์แวร์ ล้อค (software locks) เครื่องมือรบกวน (drop dead devices) ม้าโทรจัน (Trojan-horses) เราติ้ง (routing) ประตูหลัง (trap doors) และ ระเบิดเวลา (time bombs) หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรมหรือส่วนประกอบใดๆ ที่เป็นอันตราย

3 SELECTIONและพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมาและผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใดๆ ทีเกิดขึ้น (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ

การเข้าถึง การใช้และ/หรือไม่สามารถใช้ใดๆ ซึ่งแพลตฟอร์มของSELECTIONหรือการบริการ

ความไว้วางใจในข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของSELECTION และ/หรือผ่านการบริการ ท่านจะต้องไม่ดำเนินการจากข้อมูลหรือข่าวสารใดก่อนที่จะได้รับการพิสูจน์ซึ่งเนื้อหาโดยอิสระก่อน

ระบบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือการเชื่อมต่อที่ล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ความล่าช้าในการถ่ายโอน ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งมุ่งร้าย เป็นอันตราย หรือรหัสทำลาย โปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร และ

การใช้หรือการเข้าถึงใด ๆ ต่อเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นที่เชื่อมกับแพลตฟอร์ม และแม้ว่าเรา สำนักงานของเราหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจะได้รับทราบถึงสิ่งดังกล่าวหรือได้คาดหมายถึงหรือเห็นถึงความเป็นไปได้ของการดังกล่าว

4 ความเสี่ยงใดซึ่งการเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด ข้อเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความสูญหายที่เป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มของSELECTIONและ/หรือบริการทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยงของท่านเองและเราจะไม่รับผิดกับการดังกล่าว

บทเบ็ดเตล็ด

ลูกค้าจะผูกพันตน และจะตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นทั้งหมด ตามที่ลูกค้าอาจตกลงหรือยอมรับ สิทธิทั้งหมดและความคุ้มครองทั้งหลายที่ให้แก่SELECTIONตามข้อกำหนดนี้ให้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิและความคุ้มครองที่ให้แก่SELECTIONตามข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้าอาจตกลงหรือยอมรับ

ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้าอาจยินยอมหรือยอมรับ ซึ่งไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว แต่จะถือว่าเป็นการแยกส่วนการให้บริการ และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดอื่นใดซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

SELECTIONขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยประการอื่นใด ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และในลักษณะตามที่SELECTIONเห็นสมควร ลูกค้าจะต้องผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด หากลูกค้ายังคงใช้บริการต่อไปภายหลังจากแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวแล้ว

หัวข้อที่ 5

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

นิยาม และการตีความ

การสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยSELECTION (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ SELECTIONสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

รายละเอียดของสินค้า  ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า SELECTION และผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

ผู้ขาย สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่า SELECTION อาจจะเป็น “ผู้ขาย” สินค้าบางอย่าง แต่ “ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก SELECTION (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดย SELECTION หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม สินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย

1 สำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ

2 สำหรับสินค้าที่ขาย SELECTION จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างSELECTIONกับท่านเท่านั้น

3 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน  ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

4 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ

5 ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

6 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว SELECTIONในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

7 การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน อื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้

8 การรับทราบของลูกค้า ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารใด ๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยSELECTIONหรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

9 จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน โดยไม่กระทบต่อผลบังคับ

10 จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

11 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งSELECTIONและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า

12 SELECTIONไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจากSELECTIONก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากSELECTION

13 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของSELECTION (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากSELECTION

14 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากSELECTIONก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว

15 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ

16 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)